Referater generalforsamling - Præstø og Omegns Frimærkeklub

Præstø & Omegns Frimærkeklub
Title
Gå til indhold

Referat generalforsamling, Præstø frimærkeklub
 
6-9-2023 kl. 19:00
 
 
 
24 fremmødte medlemmer.
 
Arne Møhler valgtes som dirigent og fandt mødet rettidigt indkaldt. Bent valgtes som referent.
 
Formanden holdt en beretning om året der er gået. Alt i alt et godt år. (bilag hos sekretæren)
 
Kassereren fremlagde årets regnskab og næste års budget (bilag hos sekretæren). Begge blev godkendt.
 
Et indkommet forslag talte for at betale et gebyr på X- antal kr. inden sociale arrangementer i klubregi, til dækning af evt. udgifter, hvis man udebliver efter tilmelding.
 
Forslaget blev godkendt.
 
Kontingentet blev vedtaget hævet til 150 kr./år.
 
§ 6: Rune genvalgtes som kasserer og Poul Erik genvalgtes. Theis genvalgtes for et år som bestyrelses-suppleant.
 
Jørgen Bjarnason har i årets løb overtaget revisorposten, og fortsætter som revisor.
 
Benny modtog valg som revisorsuppleant i det næste år.
 
Poul Erik havde fremstillet nogle poser med frimærker som kan købes til en billig penge.
 
Generalforsamlingen var vært for øl/vand kaffe te og kage
 
Dirigenten afsluttede mødet med tak for god ro og orden

Referat Generalforsamling, Præstø frimærkeklub
 
21-09-2022 kl. 19
 
 
19 medlemmer til stede.
 
Arne Møhler valgtes som dirigent og fandt mødet rettidigt indkaldt.
 
I formandens årsberetning, nævntes specielt tilgangen af nye medlemmer og sponsorer samt planerne om en klubsamler-konkurrence. Den tilstundende jubilæumsfest i oktober -22 blev omtalt.
 
Beretningen blev godkendt.
 
Kassereren gennemgik årets regnskab, som blev godkendt.
 
Indkomne forslag:
 
Bestyrelsen foreslog visse ændringer i vedtægterne som fandtes forældede. Ændringer i §§ 1 -3- 5- 6 og 7 blev vedtaget med 18 stemmer for og 1 imod.
 
Angående § 8, var der debat angående hvad formuen skal gå til, hvis klubben opløses.
 
Det vedtoges med 15 stemmer for og 4 imod, at generalforsamlingen i så fald beslutter, hvem der skal overtage denne. Det skal dog være en institution eller forening i Vordingborg Kommune.
 
De nye ændringsforslag blev vedtaget.
 
Kontingentet blev vedtaget uændret 125,00 kr. pr person det næste år.
 
Valg af bestyrelse, hvor nyt medlem skulle vælges:
 
Formand og sekretær fortsætter
 
Nyt bestyrelsesmedlem:  Poul Erik Larsen.
 
Willy fortsætter som revisor og Jørgen B. valgtes som revisorsuppleant
 
Dirigenten afsluttede mødet med tak for god ro og orden.


Præstø & Omegns Frimærkeklub
Tilbage til indhold