Vedtægt - Præstø og Omegns Frimærkeklub

Præstø & Omegns Frimærkeklub
Title
Gå til indhold
Vedtægt for Præstø og Omegns Frimærkeklub
stiftet 8. oktober 1997

§1
Klubbens navn er Præstø og Omegns Frimærkeklub. Klubben er stiftet den 08. oktober 1997.
Klubben har hjemsted i Præstø.
§2
Klubbens formål er at fremme interessen for filateli.
§3
Alle med interesse for klubbens formål kan optages som medlemmer. Indmeldelse er bindende for et år.
Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie
Hvis et medlem i eller uden for klubben viser sig uværdig til at fortsætte medlemskabet, kan bestyrelsen beslutte om eksklusion af den pågældende. Et kontingent tilbagebetales ikke i dette tilfælde.
Det pågældende medlem kan anke bestyrelsens beslutning til behandling ved den efterfølgende ordinære generalforsamling.
Ved kontingentrestance har medlemmet ikke møde- eller stemmeret ved generalforsamlingen.
§4
Klubkontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling
§5
Ordinær generalforsamling (GF) afholdes hvert år i september måned og indvarsles skriftligt til medlemmerne med 14 dages varsel. Forslag til behandling på GF skal være formanden skriftlig i hænde senest 10 dage inden GF. Forslag skal skriftligt forelægges medlemmerne senest 7 dage inden GF evt. ved opslag på hjemmesiden. Det samme gælder for regnskab og budget.
GF er klubbens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afgørelser træffes ved simpel flertalsbeslutning. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men hvis dirigenten eller et medlem forlanger det, afholdes skriftlig afstemning.
Klubben kan kun opløses, hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for, at klubben nedlægges. I modsat fald indkaldes til en efterfølgende extraordinær GF, som da vil være beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og hvor simpelt flertal kan afgøre klubbens fortsatte eksistens.
Den ordinære GF skal omfatte følgende punkter:
1.       Valg af dirigent (som ikke kan være en del af bestyrelsen).
2.       Valg af referent.
3.       Formandens beretning
4.       Kassererens beretning med regnskab og budget
5.       Indkomne forslag
6.       Fastsættelse af kontingent
7.       Valg af bestyrelse, se §6
8.       Valg af revisor og revisor-suppleant
9.       Eventuelt
§6
Bestyrelsen består af 3, 4 eller 5 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Øvrige poster fordeles af bestyrelsen. Formanden og sekretæren er på valg i lige år og kassereren på valg i ulige år. Der vælges en bestyrelses-suppleant for et år ad gangen og der vælges en revisor for to år ad gangen og en revisor-suppleant for et år ad gangen. Bestyrelsens medlemmer oppebærer ikke honorar.
Bestyrelses-beslutninger træffes ved simpelt flertal i bestyrelsen. Ved en bestyrelse på fire medlemmer og ved stemmelighed (2 mod 2) har formanden besluttende myndighed.
§7
Foreningens midler anbringes på en NEM-konto i en bank og kan kun hæves af kassereren. Klubben har eget CVR-nr. Kassereren kan have en selvstændig kassebeholdning til afvikling af løbende udgifter.
Klubbens regnskabsår går fra den 01.07. til 30.06.
§8
Ved klubbens ophævelse tilfalder klubbens midler en godgørende institution i Vordingborg kommune efter generalforsamlingens valg.
Således vedtaget på stiftende møde den 08. oktober 1997, med ændringer vedtaget på GF den 20. august 2006, senere den 03.09.2014 samt den 21.09.2022.
       Formand                                                         Kasserer                                                   Sekretær
Lars-Olof Abrahamsson                                      Rune Bentsen                                         Bent Henriksen
Præstø & Omegns Frimærkeklub
Tilbage til indhold